stellacentrum.sk logo
0904 75 75 75
reklama na lavej strane, dá sa vypnúť reklama na pravej strane, dá sa vypnúť

Slovensko

Diaľničné známky zakúpite na tejto adrese: https://eznamka.sk

ROČNÁ

Pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t

50,- €

1 MESAČNÁ

Pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t

14,- €

10 DŇOVÁ

Pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t

10,- €

10 DŇOVÁ PRE KATEGÓRIE O1 a O2

Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G

10,- €

1 MESAČNÁ (30 dní) PRE KATEGÓRIE O1 a O2

Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G

14,- €

1 ROČNÁ PRE KATEGÓRIE O1 a O2

Diaľničná nálepka určená pre prípojné vozidlá kategórie O1 a O2 za motorovými vozidlami kategórie M1, N1, M1G a N1G

50,- €

* Ročná diaľničná známka platí od 1.1.2019 do 31.1.2020 (13 mesiacov)

V prípade, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy (osobný automobil a prípojné vozidlo) neprevyšuje 3,5 t, stačí mať zakúpenú jednu nálepku určenú pre vozidlá a jazdné súpravy do 3,5t. Ak hmotnosť jazdnej súpravy prevyšuje 3,5 t, je potrebné zakúpiť diaľničnú nálepku aj pre prípojné vozidlá. 

 

SPOPLATNENÉ ÚSEKY DIAĽNIČNOU ZNÁMKOU:

D1 Bratislava, Vajnory - Hričovské Podhradie ● 173 km ●

D1 Dubná Skala - Turany ● 17 km ●

D1 Ivachnová - Prešov, Západ ● 143 km ●

D1 Prešov, Petrovany - Budimír ● 20 km ●

D2 Brodské (SK/CZ) - Bratislava, Lamač ● 55 km ●

D2 Bratislava, Jarovce - Čunovo (SK/HU) ● 9 km ●

D3 Hričovské Podhradie - Žilina, Brodno ● 13 km ●

D4 Jarovce (SK/AT) - Bratislava, Jarovce ● 2 km ●

R1 Trnava - Banská Bystrica, Kremnička ● 158 km ●

R1A Nitra, Západ - Nitra, Kynek ● 2 km ●

R2 Lovčica, Trubín - Žiar nad Hronom ● 5 km ●

R2 Zvolen, Západ - Zvolen, Centrum ● 3 km ●

R2 Zvolen, Východ - Kriváň ● 18 km ●

R4 Košice, Juh - Milhosť (SK/HU) ● 14 km ●

R6 Púchov, Juh - Dolné Kočkovce ● 1 km ●

 

Mýtne pre vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti a autobusy

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,064 € 0,053 € 0,032 €
12 t a viac 0,116 € 0,105 € 0,064 €

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,108 € 0,098 € 0,085 €
12 t a viac 2 nápravy 0,231 € 0,209 € 0,181 €
3 nápravy 0,244 € 0,220 € 0,190 €
4 nápravy 0,253 € 0,228 € 0,198 €
5 náprav 0,244 € 0,220 € 0,190 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest I. triedy, ktoré nie sú súbežné s diaľnicami a s rýchlostnými cestami platné od 1. januára 2019

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0,085 € 0,076 € 0,066 €
12 t a viac 2 nápravy 0,181 € 0,164 € 0,140 €
3 nápravy 0,190 € 0,172 € 0,147 €
4 nápravy 0,195 € 0,176 € 0,150 €
5 náprav 0,190 € 0,172 € 0,147 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0,043 € 0,032 € 0,022 €
12 t a viac 0,085 € 0,074 € 0,043 €

Sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov ostatných ciest I. triedy a vymedzených úsekov ciest II. triedy a ciest III. triedy platné od 1. januára 2014

 

Kategória vozidla

Emisná trieda

EURO 0 – II EURO III, IV EURO V, VI, EEV

Nákladné vozidlá 

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 2 nápravy 0 € 0 € 0 €
3 nápravy 0 € 0 € 0 €
4 nápravy 0 € 0 € 0 €
5 náprav 0 € 0 € 0 €

Autobusy

3,5 t – do 12 t 0 € 0 € 0 €
12 t a viac 0 € 0 € 0 €

Sadzby mýta, stanovené za 1 km prejazdenej vzdialenosti po vymedzenom úseku ostatných ciest I. triedy a po vymedzenom úseku ciest II. triedy a ciest III. triedy, sú uvedené bez DPH.

Sadzbu mýta si môžete vypočítať tu

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií sa rozumie vozidlom  pre účely spoplatnenia vozidlo uvedené v prílohe č. 1, časť B, body 2,3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov okrem vozidiel M1, a to:

1. Kategórie vozidiel M (príloha č. 1, časť B, bod 2 zákona č. 725/2004 Z. z. ) - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu cestujúcich sa členia na:
a) kategória M2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5 000 kg,
b) kategória M3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5 000 kg.

Pri rozhodovaní o zaradení vozidla do kategórie M a N sa považuje za miesto na prepravu osôb miesto pre osobu sediacu, ležiacu, stojacu alebo miesto s trvalými úchytkami ukotvenia sedadla, pričom nie je rozhodujúce, či sedadlo na tomto mieste je alebo nie je umiestnené.

2. Kategórie vozidiel N (príloha č. 1, časť B, bod 3 zákona č. 725/2004 Z. z. )  - motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami projektované a konštruované na prepravu tovaru (vozidlá kategórie N teda predstavujú nákladné vozidlá, alebo vozidlá určené na prepravu tovaru podľa zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta) sa členia na:
a) kategória N1 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg,
b) kategória N2 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg, ale neprevyšujúcou 12 000 kg,
c) kategória N3 - vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 12 000 kg.

V prípade ťažného vozidla určeného na spojenie s návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) sa za hmotnosť na účel klasifikácie vozidla považuje hmotnosť ťažného vozidla v prevádzkovom stave zvýšená o hmotnosť zodpovedajúcu najväčšiemu statickému vertikálnemu zaťaženiu prenášanému na ťažné vozidlo návesom alebo prívesom so stredovou(ými) nápravou(ami) a prípadne o najväčšiu hmotnosť nákladu ťažného vozidla.

3. Terénne vozidlá (symbol G) (príloha č. 1, časť B, bod 5 zákona č. 725/2004 Z. z. ) 
a) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 2 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak
- je najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava konštruovaná tak, že môžu byť poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením, ktorým sa dosiahne podobný účinok, a ak vypočítaná stúpavosť sólo vozidla je najmenej 30 %.

Okrem toho musí byť splnených aspoň päť z nasledujúcich šiestich požiadaviek:
- predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
- zadný nájazdový uhol je najmenej 20o,
- prechodový uhol je najmenej 20o,
- svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 180 mm,
- svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 180 mm,
- svetlá výška medzi nápravami je najmenej 200 mm,

b) vozidlá kategórie N1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 2 000 kg alebo kategórie N2 a M2, alebo M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou do 12 000 kg sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce tri požiadavky:
- najmenej jedna predná náprava a najmenej jedna zadná náprava sú poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný,
- sú vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo najmenej jedným zariadením s podobným účinkom,
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,

c) vozidlá kategórie M3 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 12 000 kg alebo vozidlá kategórie N3 sa považujú za terénne vozidlá, ak sú buď všetky ich kolesá poháňané súčasne, vrátane vozidiel, pri ktorých môže byť pohon jednej nápravy vypínateľný, alebo ak sú splnené nasledujúce požiadavky:
- najmenej polovica kolies je poháňaná,
- vozidlo je vybavené najmenej jedným uzáverom diferenciálu alebo zariadením s podobným účinkom,
- vypočítaná stúpavosť pre sólo vozidlo je najmenej 25 %,
- a z nasledujúcich šiestich požiadaviek sú splnené najmenej štyri:
predný nájazdový uhol je najmenej 25o,
zadný nájazdový uhol je najmenej 25o,
prechodový uhol je najmenej 25o,
svetlá výška pod prednou nápravou je najmenej 250 mm,
svetlá výška pod zadnou nápravou je najmenej 300 mm,
svetlá výška medzi nápravami je najmenej 250 mm,

d) kombinované označenie.
Symbol "G" sa kombinuje so symbolom "M" alebo "N". Napríklad vozidlo kategórie N1, ktoré sa môže používať ako terénne vozidlo, sa označí symbolom N1G. 

Na základe vyššie uvedeného, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR  vydáva usmernenie:

Pokiaľ sa tieto kategórie nachádzajú v osvedčení evidencie vozidla nad 3,5 t sú platiteľmi mýta vrátane vytvorenia jazdných súprav.

Vozidlá kategórie M1, ani keď majú hmotnosť nad 3,5 tony (napr. obytné prívesy) v súčasnosti nepodliehajú spoplatneniu. Jazdná súprava tvorená vozidlom kategórie M1 a prípojným vozidlom spoplatneniu rovnako nepodlieha. Tieto vozidlá nie sú ani nákladnými vozidlami ani autobusmi a nemajú stanovenú sadzbu mýta podľa nariadenia  vlády č. 350/2007 Z. z.

Vozidlá kategórie N1 do 3,5 tony sami o sebe nepodliehajú spoplatneniu.  Jazdné súpravy nad 3,5 t tvorené vozidlom N1 a prípojným vozidlom podliehajú spoplatneniu, pretože ide o jazdné súpravy určené na prepravu tovaru podľa zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta, čo vyplýva z kategorizácie vozidla N1 ako vozidla projektovaného a konštruovaného na prepravu tovaru, teda nákladného vozidla.

Vzťah Kategória vozidla – Druh vozidla – Druh karosérie

M2 - autobus do 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča

M2G - malý terénny autobus

M3 - autobus nad 5 000 kg, viac ako 8 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča

M3G - terénny autobus

Zdroj: MDPT SR